contact

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit në Shqipëri

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit (MTM) është një institucion publik përgjegjës për formulimin dhe zbatimin e politikave që lidhen me mjedisin, mbrojtjen e natyrës, menaxhimin e mbetjeve, monitorimin e mjedisit, pyjet, cilësinë e ujit, zonat e mbrojtura etj. Katër organe kombëtare funksionojnë në kuadër të Ministrisë si Agjenci Kombëtare, përkatësisht: Agjencia Kombëtare e Turizmit (AKT);

Agjencia Kombëtare e Bregdetit; Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM); dhe Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM), me Drejtoritë Rajonale të Mjedisit. Gjithashtu, Ministria ushtron detyrën e kontrollit të territorit nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, pranë AKM-së. Punonjësit e ministrisë kanë personel me përvojë dhe mbështeten plotësisht në nivel administrativ.

Përsa i përket mbrojtjes së mjedisit, MTM mbështet vlerësimin dhe mbrojtjen e ekosistemeve të ndryshme, duke siguruar një mjedis të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm për brezat ekzistues dhe të ardhshëm. Më konkretisht, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit është angazhuar për përmirësimin e kushteve mjedisore përmes prioriteteve të mëposhtme:

* Vlerësimi i ekosistemeve të rrezikuara dhe të mbrojtura duke hartuar Planet Kombëtare për Menaxhimin e Integruar të Zonave të Mbrojtura (ZM), të Parqeve Kombëtare (PK) dhe të Rezervateve Strikte Natyrore (RSN).

* integrimi i ekosistemeve natyrore me projekte infrastrukturore dhe turistike.

* promovimi i ekonomisë rrethore në menaxhimin e mbetjeve të ngurta; etj.

* parandalimi dhe frenimi i erozionit, nëpërmjet pyllëzimit me rritje të shpejtë dhe zhvillimit të veprave mbrojtëse hidroteknike.

* përmirësimi i cilësisë së ajrit nëpërmjet një sistemi më të mirë monitorimi të ndotësve të ajrit në qytetet kryesore.

Angazhimet e Ministrisë ndaj sektorit të turizmit janë në përputhje me direktivat për mbrojtjen e mjedisit dhe mbështesin zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, turizmit kulturor, agroturizmit etj.

contact

Ministria e Turizmit të Greqisë

contact

Ministria e Turizmit u rikonstituua sipas përcaktimeve të P.D. 123/2016 (A' 208). Misioni i Ministrisë sipas P.D. 127/2017 “Organi i Ministrisë së Turizmit” (A’ 157), është:

a. Planifikimi dhe formulimi i një politike turistike. Planifikimi i zhvillimit të turizmit në kuadrin e politikës së përgjithshme të qeverisë dhe formulimi e promovimi i rregulloreve të nevojshme institucionale dhe rregulloreve të tjera

b. Bashkëpunimi me ministritë bashkëkompetente për përafrimin e politikave që prekin turizmin dhe koordinimin e veprimeve që synojnë rritjen e zhvillimit të turizmit, krijimin e një mjedisi të sigurt për ndërmarrjen e nismave investuese në këtë sektor dhe përmirësimin e cilësisë dhe konkurrencës së turizmit në vend.

c. Përfaqësimi i vendit në organizatat ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ndërshtetërore për turizmin dhe zbatimi i konventave ndërkombëtare që i referohen sektorit të turizmit dhe marrëveshjeve dypalëshe të bashkëpunimit turistik.

d. Përmirësimi i shërbimeve turistike të ofruara nëpërmjet zbatimit të programeve arsimore të trajnimit.

Ministria e Turizmit merr pjesë në projektin ALTTOUR të Programit Interreg IPA CBC Greqi-Shqipëri 2014-2020 si përfituese.

Shoqata Helene e Bashkive me Burime Termale

Shoqata Helene e Bashkive me burime termale u themelua në vitin 1983 në Kamena Vourla, ndërsa në vitin 1985 selia e SH.H.B.B.T u transferua në Selanik ku ajo vepron deri tani. Në vitin 1989 u shndërrua në Shoqatë Zhvillimi sipas dispozitave të Ligjit 1416/84, ndërsa në vitin 1993 zgjatet me pesëdhjetë vjet kohëzgjatja dhe objektivat e saj shtrihen në: a) Zhvillimi dhe përhapja e termalizmit dhe aplikimet e tij

b) Krijimi i Qendrës Edukative të Termalizmit

c) Nxitja e kërkimit shkencor për mbrojtjen, zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve natyrore termike dhe për krijimin e një kuadri ligjor bashkëkohor.

d) Sigurimi i mbulimit shkencor dhe juridik për tema të termalizmit dhe energjisë gjeotermale të anëtarëve të SH.H.B.B.T

e) Organizimi i seminareve dhe konferencave për termalizmin

f) Promovimi i objektivave të SH.H.B.B.T dhe Turizmit Termal

g) Krijimi i degëve të termalizmit në të gjithë vendin. Sot SH.H.B.B.T përbëhet nga 53 bashki-anëtare me shpërndarje gjeografike në 11 nga 13 qarqet e vendit.

Bordi i SH.H.B.B.T përbëhet nga 74 përfaqësues dhe nga Komiteti Ekzekutiv i tij i cili zgjidhet nga Bordi Drejtues, ndërsa mandati i anëtarëve dhe organeve pason periudhën përkatëse komunale. Shoqata përbëhet nga anëtarë të administratës lokale të nivelit të parë - Komuna - në kufijtë administrativë të të cilëve ka burime natyrore kurative të njohura. Shoqata, si një organ njohës i situatës, mori iniciativën për t'iu përgjigjur përgjegjësive dhe sfidave që diktohen nga nevojat e njeriut për kujdes shëndetësor me shfrytëzimin e burimeve natyrore kurative.

Shoqata i konsideron çdo lloj objekti hidroterapie në një mjedis termal si njësi të kujdesit parësor për shëndetin e njeriut. Këto njësi, që ndikojnë në mjedisin kulturor të zonës së tyre, janë çelësi i ekonomisë dhe zhvillimit të komuniteteve lokale, lidhen me historinë dhe traditën vendase, vënë në lëvizje aktivitete të shumta dhe nxjerrin në pah veçantinë e karakterit termal të zonës. Shoqata që nga krijimi i saj mbështet dhe ndihmon çdo iniciativë zhvillimore të anëtarëve të saj në fushën e Turizmit Spa-Mjekësore dhe në përdorimin e energjisë së ujit të ngrohtë.

Qëllimet e Shoqatës

  • Promovimi dhe mbrojtja e pasurive natyrore kuruese të vendit tonë, si dhe e promovimi e mbrojtja e mjedisit.

  • Promovimi në Greqi dhe jashtë vendit i qendrave termale kurative, të çdo forme të trajtimit, parandalimit dhe mirëqenies së hidroterapisë, si dhe të gjithë elementëve dhe veprave të artit, historisë dhe kulturës që lidhen me burimet kurative, hidroterapi- klimatoterapia, talasoterapia dhe terapia me argjilë.

  • Mbështetja e çdo forme të trajtimit terapeutik, parandalimit dhe mirëqenies me shfrytëzimin e burimeve natyrore kurative si dhe të çdo forme talasoterapie, klimatoterapie, terapie në shpella, që realizohen dhe kanë si synim kujdesin për shëndetin fizik dhe mendor të njeriut

  • Ngritja dhe promovimi i larmisë së vendeve terapeutike termale të vendit, si dhe mbështetja dhe promovimi i çdo forme alternative të turizmit (fetar, konferencë, natyrëdashëse etj.) në vendet e burimeve natyrore kuruese. dhe qendrat termaliste.

  • Kërkimi shkencor dhe studimi i karakteristikave hidrogjeologjike, kimike, biologjike dhe mjedisore të burimeve natyrore kurative, historisë lokale, elementeve kulturore që lidhen me përdorimin e burimeve kurative si dhe vlerësimi statistikor i rezultateve të trajtimet termaliste

  • Kërkimi shkencor, verifikimi dhe vlerësimi i rezultateve të indikacioneve terapeutike- kundërindikacioneve të burimeve natyrore kuruese, të mjedisit dhe të kushteve klimatike të vendeve termale terapeutike. Realizimi i takimeve, seminareve edukative, konferencave, takimeve shkencore që kanë të bëjnë me zhvillimin e qëndrueshëm të termalizmit, menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore kuruese dhe të mjedisit dhe çdo akt apo veprim tjetër që bie në objektivat e Shoqatës.

about-us

Mjedisi i Qëndrueshëm në Shqipëri (MQSH)

Mjedisi i qëndrueshëm në Shqipëri (MQSH) është një organizatë e pavarur jofitimprurëse që synon të ndryshojë perceptimin dhe ndërgjegjësimin ndaj mbrojtjes së mjedisit nëpërmjet veprimeve konkrete. Organizata është themeluar në vitin 2014. MQSH shtrin aktivitetet e saj në çështje të ndryshme të ndjeshme mjedisore, si: riciklimi, 'jeta e gjelbër', ruajtja e ujit, promovimi i turizmit, promovimi i trashëgimisë kulturore, edukimi mjedisor, vullnetarizmi etj.

MQSH ka qenë pjesë e disa projekteve të financuara nga BE, si konsulentë të jashtëm dhe si partnerë, për të dhënë një kontribut të mirëfilltë shkencor dhe social. Organizata jep kontributin e saj në projekte kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e mjedisit, arsimit, vullnetarizmit, etj.

Vizioni i organizatës konsiston në ndërtimin e zgjidhjeve dhe partneriteteve afatgjata me organizata ose individë që ndajnë qëllimet tona pa kompromis për një qëndrim më të mirë ndaj planetit tonë.

A background