contact

GDPR

Politika e Mbrojtjes së të Dhënave Personale e Portalit Dixhital të Ministrisë së Turizmit: https://mintour.gov.gr 1 HYRJE

Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale - Rregullorja e BE-së 2016/679 (në vijim "RR.P.M.DH.") zbatohet në Bashkimin Evropian nga 25 maj 2018. Për tekstin e Rregullores mund të zgjidhni URL-në: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Kjo Politikë e Privatësisë (më tej referuar si "Politika e të Dhënave" ose "P.DH.") ka të bëjë me Portalin e Vetëm Dixhital (tani e tutje "Portali") të Ministrisë së Turizmit (më tej "Ministria"), i cili funksionon nën emrin e domain: mintour.gov.gr.

Ministria i kushton rëndësi të veçantë mbrojtjes së të dhënave personale të qytetarëve, si dhe çdo personi që viziton këtë faqe interneti. Për këtë arsye, ajo ka zhvilluar këtë Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave për të informuar personat e mësipërm se si të mbledhin, përdorin dhe zbulojnë të dhënat e tyre personale.

1. PËRKUFIZIMET E TË DHËNAVE PERSONALE (Shënim: Përkufizimet ndjekin nenin 4 të RR.P.M.DH.)

"Të dhëna personale": nënkupton çdo informacion me të cilin një person fizik është i identifikueshëm ose mund të identifikohet ("Subjekti i të dhënave").

"Kontrollues": nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik, shërbim ose ent tjetër i cili, i vetëm ose në bashkëpunim me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale.

"Zbatues": nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik, departament ose ent tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të një kontrolluesi.

"Subjekt i të Dhënave Personale": nënkupton personat fizikë për të cilët kontrolluesi mbledh dhe përpunon të dhënat personale (në këtë Politikë të të Dhënave, Subjektet e të Dhënave janë përdoruesit e faqes së mësipërme të faqes së internetit, pavarësisht nëse janë ose jo të identifikuar për përdorimin e shërbimit.

"Marrës": nënkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, shërbimin ose organin tjetër të cilit i zbulohen të dhënat personale, qoftë palë e tretë apo jo.

1. MBLEDHJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Kur vizitori/përdoruesi viziton faqen e internetit të Ministrisë dhe për aq kohë sa 1. ndërvepron me të mund të mblidhen disa informacione, si p.sh. Kategoritë e veçanta të të dhënave personale Ne nuk mbledhim të dhëna personale Informacion për eksportimin e Statistikave

Eksporti i statistikave në lidhje me përdorimin e kësaj faqeje interneti. Në veçanti, të dhënat e mbledhura nga faqja e internetit dhe të ruajtura në një bazë të dhënash të njohur ose në renë e të dhënave të Shtetit Grek (g-cloud), synohen të përdoren për qëllimet e listuara më poshtë, dmth për:

  1. Funksionim miqësor dhe i lehtë për "përdorues" i "faqes së internetit".
  2. Përmirësimi i përvojës së internetit gjatë funksionimit të "shërbimit".
  3. Krijimi i raporteve statistikore dhe grafikëve për monitorimin e shërbimit.
  4. Informacioni në raportet statistikore dhe grafikët nuk përmban asnjë të dhënë personale “përdoruesi”, pasi rezulton nga informacione anonime.

Ministria e Turizmit nuk mbledh dhe përpunon të dhëna personale të “përdoruesve”.

1. POLITIKA E POLITIKËS SË KOKIVE

  1. Në përgjithësi

Faqja e internetit e Portalit përdor skedarë të tipit "Cookies" (program - "trajtim") në përputhje me legjislacionin aktual. "Cookies" janë pjesë të vogla informacioni (skedarë), në formën e tekstit të thjeshtë, që ruhen në kompjuterin e përdoruesit (ose pajisje të tjera me akses në internet, si smartphone ose tablet) kur viziton një faqe interneti. "Cookies" nuk shkaktojnë asnjë dëm në kompjuterin e përdoruesit dhe as në skedarët e ruajtur në të. Pa to, preferencat personale të përdoruesit do të ishin të pamundura të ruheshin.

"Cookies" ndihmojnë në mbledhjen e informacionit të nevojshëm për të matur efektivitetin e një faqe interneti, për të përmirësuar dhe përmirësuar përmbajtjen e saj, për ta përshtatur atë me kërkesat dhe nevojat e përdoruesve si dhe për të matur efektivitetin e prezantimit dhe promovimit të faqes së internetit në të tretën faqet e internetit të partive.  Skedarët "Cookies" të përdorura në faqen e internetit nuk mbledhin informacione që identifikojnë përdoruesit personalisht dhe nuk aksesojnë asnjë dokument ose skedar nga kompjuterët e përdoruesve.

Informacioni i mbledhur nga "Cookies" mund të përfshijë llojin e shfletuesit të përdorur nga përdoruesi, llojin e kompjuterit, sistemin e tij operativ, ISP-të dhe informacione të tjera të tilla. Për më tepër, sistemi i informacionit të faqes në internet mbledh automatikisht informacione për faqet e vizituara nga përdoruesi dhe lidhjet me faqet e internetit të palëve të treta që mund të ndodhen në faqen e internetit të Portalit.

  1. Cilat "Cookies" përdoren nga Portali

Faqja e internetit e Portalit, si të gjitha faqet e internetit, përdor "cookies" për të funksionuar pa probleme dhe për t'i shërbyer përdoruesit maksimal. Përdoren katër kategoritë e mëposhtme:

Α) E nevojshme

Cookies-et e nevojshme ndihmojnë për ta bërë faqen e internetit të dobishme, duke lejuar funksione bazë si navigimi dhe aksesi në zona të sigurta të faqes së internetit. Faqja e internetit nuk mund të funksionojë siç duhet pa këto cookie.

Β) Preferenca

Kukit e preferencave lejojnë faqen e internetit të kujtojë informacionin që ndryshon mënyrën se si sillet ose duket uebfaqja, si gjuha ose rajoni i preferuar i përdoruesit.

Γ) Statistikat

Cookies statistikore ndihmojnë pronarët e faqeve të internetit të kuptojnë se si vizitorët ndërveprojnë me faqet duke mbledhur dhe raportuar informacion në mënyrë anonime.

EMRI(Cookie Name) BURIMI (Source) PERSHKRIMI I QELLIMIT (Cookie Purpose Description) SKADIMI (Expiry)

KATALOG - REGJISTRIM – KATEGORIZIMI I COOKIES SE PORTALIT

  1. Si të menaxhoni dhe fshini "Cookies"

Menytë e shumicës së shfletuesve (shfletuesve) ofrojnë opsione se si të menaxhoni "Cookies". Në varësi të opsioneve që u jep përdoruesve nga shfletuesi, përdoruesi mund të aktivizojë instalimin e "Cookies", të çaktivizojë / fshijë "Cookies" ekzistuese ose të njoftohet sa herë që merr "Cookies". Udhëzimet për menaxhimin dhe fshirjen e cookies zakonisht gjenden në menunë "Help", "Tools" ose "Edit" të çdo shfletuesi. Gjithashtu, përdoruesi mund të gjejë udhëzime më të detajuara në www.youronlinechoices.com/gr, e cila shpjegon në detaje se si të kontrolloni dhe fshini skedarët "Cookies" në shumicën e shfletuesve.

Përdoruesi duhet të jetë i vetëdijshëm se, në rast të refuzimit ose çaktivizimit të Cookies të faqes në internet, funksionaliteti i faqeve të internetit mund të humbasë pjesërisht. Gjithashtu, çaktivizimi i një kategorie "Cookie" ose "Cookies" nuk e fshin skedarin përkatës nga shfletuesi. Një veprim i tillë duhet të kryhet nga vetë përdoruesi, duke modifikuar funksionet e brendshme të shfletuesit që ai përdor.

Në rast se nuk jeni të kënaqur me sa më sipër, keni të drejtë të bëni një ankesë pranë Autoritetit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale (adresa postare 1-3 Kifissias Ave., PC 23 23, Athinë, tel. 210 6475600, adresa e-mail ( e-mail) contact@dpa.gr).