contact

Projekti

Objektivi i përgjithshëm i projektit është rritja dhe qëndrueshmëria e turizmit termal duke promovuar burimet natyrore termale në zonën ndërkufitare Greqi-Shqipëri, kryesisht përmes zhvillimit të një plani strategjik marketingu, krahasimit, teknikave të markës dhe investimit në zhvillimin e aftësive përmes trajnimit dhe bashkëpunimit të të gjithë aktorëve në turizëm.

Megjithëse janë bërë përpjekje të konsiderueshme në të dy vendet, resortet e turizmit termal në rajonin ndërkufitar janë më mbrapa, krahasuar me homologët evropianë, kryesisht për shkak të menaxhimit të tyre nga autoritetet lokale dhe mungesës së përfshirjes së iniciativës private.

Nisur nga sa më sipër, projekti "ALTTOUR" tenton të integrojë në mjedisin e gjerë lidhje funksionale, me avantazhe tashmë ekzistuese, që lidhen me burimet natyrore dhe kulturore dhe t'i përfshijë ato në paketat e "rrugëve turistike".

Për këtë qëllim, projekti fokusohet në krijimin e paketave turistike të personalizuara që do të përfshijnë një vizitë në burimin termal, së bashku me një xhiro me guidë në vendet me interes kulturor në zonën ndërkufitare

Më konkretisht, , projekti synon t'u përgjigjet sfidave të mëposhtme:

A) Identifikimi i avantazheve dhe disavantazheve të nevojave të tregut turistik në zonën ndërkufitare të burimeve termale

B) Rritja dhe qëndrueshmëria e turizmit termal në zonën ndërkufitare Greqi-Shqipëri

C) Krijimi i një strategjie të përbashkët të markës përmes veprimeve të marketingut të synuar si dhe veprimeve pilot

D) Kryerja e një analize krahasuese midis destinacioneve kryesore evropiane të spa dhe burimeve termale të zonës ndërkufitare

E) Krijimi i paketave turistike termale të personalizuara

F) Krijimi i Marrëveshjes Lokale të Cilësisë si dhe masat pilote

G) Krijimi i një rrjeti të formave të reja tematike të turizmit si "Turizmi termal"

H) Investimi në ndërtimin e aftësive nëpërmjet bashkëpunimit të të gjithë aktorëve në fushën e turizmit për të arritur qëllimet e përbashkëta

Kohëzgjatja dhe buxheti

Sipas buletinit teknik të projektit, buxheti është 660.540,88 € dhe kohëzgjatja e zbatimit, pas shtyrjes së miratuar nga Autoriteti Menaxhues, është 46 muaj (Tetor 2019 – Gusht 2023).

Buxheti për filial

  • Ministria e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë: 206.572,32 €
  • Ministria e Turizmit e Greqisë: 154.845,40 €
  • Shoqata e Bashkive të Burimeve Termale të Greqisë: 197.634,00 €
  • Mjedisi i Qëndrueshëm në Shqipëri (MQSH): 101.489,16 €

Kohëzgjatja dhe buxheti

  • PP1 (Menaxhimi dhe Koordinimi)
  • PP2 (Publiciteti dhe Informacioni)
  • PP3 (Studime dhe Kërkime)
  • PP4 (Veprimet në zhvillimin e aftësive)
  • PP5 (Rrjeti dhe cilësia)